Изграждане на линейни обекти - кн. 3.2

Изграждане на линейни обекти - кн. 3.2

(4.25 от 8 гласа)  • Формат: PDF
  • Защита: Adobe DRM
  • Указания за четене. Виж
  • Съвместимост за четене. Виж (Не e за Kindle)
  • Как да купя е-книга? Виж
Файлът е съвместим за четене на всички съвременни електронни четци за книги с eInk екран, таблети с операционна система Android, Windows и iPad. На персонални компютри с Windows и Apple Mac.

Четенето не е възможно на моделите Kindle с eInk екран, защото Amazon.com не поддържат съвместимост с тази технология.

Известно изключение има за таблети Kindle Fire, на които може да бъде инсталиран софтуера BlueFire reader, а кратко ръководство може да прочетете тук.

SUMMARY

The completed system of monographs on Applied Geodesy - part 1. Engineering Geodesy is presented. In essence, it summarizes the current problems of construction, architecture, spatial planning and the role and place of geodesy - Engineering Geodesy in their implementation. Thus, for the first time, the construction activity, the architecture, the spatial planning and the Engineering Geodesy are exposed together in essence. The exhibition is from an interdisciplinary position, including Engineering Geodesy as an integral part of this complex activity. The scope, volume, division, structure and content of the individual books on the subject are presented. A summary review, analysis and evaluation of the literature in the field of Engineering Geodesy has been made. The original solutions in the system of monographs and the corresponding generalized complex literature are presented. In practice, the system of monographs is a digital whole with a volume of 2870 computer pages with uniform numbering of content, text, formulas, figures, tables and literature. The analog edition covers 5 books.
 
Key words: Construction, Architecture, Spatial planning, Applied and Engineering Geodesy, system of monographs.
 
РЕЗЮМЕ
Представена е завършената система от монографии за Приложната геодезия – част 1 - Инженерна геодезия. Тя обобщава съвременните проблеми на строителството, архитектурата, устройството на територията и мястото и ролята на геодезията – Инженерната геодезия при тяхното реализиране. По този начин, за първи път, строителната дейност, архитектурата, устройството на територията и Инженерната геодезия са изложени заедно по същество. Изложението е от интердисциплинарна позиция, включвайки Инженерната геодезия като неотменен елемент на тази комплексна дейност, в която безспорна роля имат и други специалисти. Представени са обхвата, обема, поделянето, структурата и съдържанието на отделните книги по въпроса. Направен е обобщен преглед, анализ и оценка на литературата в областта на Инженерната геодезия. Изложени са оригиналните решения в системата от монографии и съответна обобщена комплексна литература. Практически системата от монографии е едно дигитално цяло, с обем от 2870 компютърни страници с единна номерация на съдържание, текст, формули, фигури, таблици и литература. Аналоговото издание обхваща 5 книги.
Ключови думи: Строителство, Архитектура, Устройство на териториите, Приложна и Инженерна геодезия, система от монографии.
 
 
В книги 3, на част 1. Инженерна геодезия от Приложна геодезия, са разгледанисъщността, задачите и ролята на Инженерната геодезия при проектирането,трасирането, изграждането и експлоатацията на конкретни типове инженерниобекти – линейни обекти, сгради, съоръжения, и монтаж на технологично оборудване,планове, модели и информационни системи на изградените комплексни обекти и др.Поради многостранността на третираните проблеми и големия обем наизложената материя, надхвърлящи 1500 компютърни страници, книга 3 еразделена на три книги – 3(3.1), 3(3.2) и 3 (3.3).
В книга 3(3.1) са изложени проектирането, строителството, експлоатацията иреконструкция на линейни обекти и особеностите в геодезическите работи при –железопътни линии, пътища, обекти на енергоснабдяването, съобщенията,водоснабдяване и канализация, въжени линии, както и на тунели и метрополитени.В книга 3(3.2) са включени проблемите, свързани с проектирането,строителството и монтажа на съоръжения по други линейни обекти, напр. мостове,а също геодезическите методи и технологии, за трасирането и контролнитеизмервания и изследването на деформациите им. Представени са още тезипроблеми при, хидротехнически обекти, изграждани самостоятелно или вкомплекси от инженерни такива – язовири, каскади и др., както ихидромелиоративни обекти, корекции на реки, наводнения и засушавания,пристанища и речен транспорт.
В книга 3(3.3) е представено проучването, проектирането, трасирането иконтролирането и изследване на деформациите при строителството, монтажа иексплоатацията на сгради, промишлени съоръжения и технологично оборудване, монтажна машини с различно предназначение, също и обекти с гражданско предназначение –летища, спортни, високи съоръжения и др. По-нататък е представено съставянето наплановете и моделирането на изградените обекти – BIM и кадастъра на комуникациитена комплекси от инженерни обекти и съответните информационни системи, респективно– Специализирани данни (модел) на подземните комуникации, както и други инженерниаспекти на приложение.За различните обекти, в изложението 3(3.1), 3(3.2) и 3(3.3), най-напред се давакратка, специфична информация за тяхната същност, изграждане, изисквания,нормативна база и особености. Така, наред с другото се използва актуалнатаинженерна информация и терминология и специалистите говорят на един език помеждуси, още повече, че разглежданите проблеми са интердисциплинарни.Структурата на книгите е оригинална. Изложението е в съответствие свъзприетия начин на изложение в книги 1 и 2 на авторите, с действащата нормативнабаза и с възможностите, които предлагат съвременните дигитални апарати, инструменти,системи и технологии. Тя отразява в голяма степен вижданията, дългогодишнитеизследвания, преподавателски опит, участие в изграждането и изследването надеформациите на инженерни обекти, включително и на такива с оригиналнипространствени конструктивни решения, реализирани с участие на авторите.
Книги (3.1), 3(3.2), 3(3.3) са предназначени за специалистите, работещи поизграждането (проучване, проектиране, строителство, монтаж) и експлоатацията наразлични инженерни обекти и комплекси от тях. Също така и за преподавателите,докторантите, студентите от направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и др.и за практикуващите специалисти в областта на строителството и инженерната геодезия,препоръчително заедно с книги 1 и 2.
 
Books 3 of Part 1, Engineering Surveying of Applied Geodesy, consider the nature, tasks and role of Engineering Surveying in the design, tracing, construction and operation of specific types of engineering objects – linear objects, buildings, facilities and installation of technological equipment, plans, models and information systems of built complex sites, etc.
Due to the versatility of the problems treated and the large volume of the matter discussed, exceeding 1500 computer pages, Book 3 is issued as three books – 3(3.1), 3(3.2) and 3(3.3).
Book 3(3.1) presents the design, construction, operation and reconstruction of linear objects and the specificities of geodetic works for railways, roads, objects of electric supply, communications, water supply and sewerage, cable-ways as well as tunnels and metro lines.
Book 3(3.2) includes the problems related to the design, construction and installation of facilities along other linear objects, e.g. bridges, as well as geodetic methods and technologies for tracing, control measurements and studies of their deformations. The same problems are also considered for hydrotechnical objects, built independently or in complexes of engineering
ones – dams, cascades, etc., as well as hydro melioration objects, river corrections, floods and droughts and ports.
Book 3(3.3) presents the research, design, tracing and control and deformation studies during the construction, assembly and operation of buildings, industrial facilities and technological equipment, installation of machines for various purposes, as well as civil objects – airports, sport, high-rise objects, etc. Further on the composition of plans and modeling is
shown for the built objects – BIM (Building Information Models) and the cadastre of communications of complexes of engineering objects and relevant information systems, respectively – Specialized Data (model) of underground communications, as well as other engineering aspects of application.
The exposition in 3(3.1), 3(3.2) and 3(3.3) provides first brief specific information about the essence, construction, requirements, regulatory base and features of the various objects. So, among other things, up-to-date engineering information and terminology are used and experts speak the same language, even more so that the problems addressed are interdisciplinary ones.
The book is with an original structure. The exposition is in conformity with the accepted way of presentation in Books 1 and 2 of the authors, with the current regulatory framework and the possibilities afforded by modern digital devices, instruments, systems and technologies. It reflects to a significant extent the views, years of research, teaching experience, involvement in the construction and study of deformations of engineering objects, including such with original spatial design solutions, implemented with the participation of the authors.
Books 3(3.1), 3(3.2) and 3(3.3) are intended for specialists working on construction (research, design, construction, installation) and operation of various engineering objects and complexes of them, as well as for lecturers, PhD students, students in the area of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, etc., and for practitioners in the field of construction and engineering surveying, recommendably with books 1 and 2.
 

 Kниги от същия жанр

Kниги от същия жанр
Информация за избраната книга

Информация за избраната книга
Информация за книгата:

Издател: Библио.бг
Категория: Образование , Науки
Година: 2022
ISBN: 9786199073285

Коментари

Коментари


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: