Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия - книга първа

Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия - книга първа

(3.83 от 18 гласа)  • Формат: PDF
  • Защита: Adobe DRM
  • Указания за четене. Виж
  • Съвместимост за четене. Виж
  • Как да купя е-книга? Виж
Файлът е съвместим за четене на всички съвременни електронни четци за книги с eInk екран, таблети с операционна система Android, Windows и iPad. На персонални компютри с Windows и Apple Mac.

Четенето не е възможно на моделите Kindle с eInk екран, защото Amazon.com не поддържат съвместимост с тази технология.

Известно изключение има за таблети Kindle Fire, на които може да бъде инсталиран софтуера BlueFire reader, а кратко ръководство може да прочетете тук.

В предговора на 01 се отбеляза, че 1. Инженерна геодезия се състои от 3 отделни книги:
Книга 1 (издадена 2017 г.) „Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия“;
Книга 2 (издадена 2016 г.) „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“;
Книга 3. (подготвена за печат) „Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти. Книги 1 и 2 са издадени, а книга  3 се подготвят за издаване.

Трите книги са обособени, но органично свързани, в едно дигитално цяло – 1. Инженерна геодезия. Структурата, номерация на заглавия, фигури, таблици, литература и др., в трите книги, са неразделна част – елемент на 1. Инженерна геодезия. Това обуславя възможността трите книги да бъдат предлагани по нататък под формата и на едно обединено дигитално издание като 1. Инженерна геодезия. Всъщност тя по-начало така бе планирана.
 
Трябва тук още ясно да се каже, че структурата, съдържанието и изложението на книгата 1. Инженерна геодезия са оригинални, отразяват вижданията и позициите на авторите и не съответстват на други трудове по Инженерна геодезия у нас и чужбина. До голяма степен тя включва резултати от теоретични постановки, техни изследвания и опит, от приложните дейности в различните области, свързани с проектирането, изпълнението и експлоатацията на инженерни обекти или комплекси от тях. Безспорно това има положителна страна за илюстриране на изложеното но има и негативен аспект, който надяваме се да не е съществен. Заедно с това изложението е в съответствие с нормативната уредба на България и привеждането й в унисон с тази на Европейския съюз.
 
Авторите
The first part of the authors’ project is 1. Engineering Surveying.
It is noted in the preface of 01 that 1. Engineering Surveying consists of 3 separate books:
Book 1  “Basics, systems and technologies in Engineering Surveying”;
Book 2  “Design and implementation of physical and general plans” and
Book 3 “Construction of linear objects, buildings, facilities, installation of technological equipment. Plans of the built complex objects”. Books 1 and 2 has been published and Book 3 is being prepared for publication.
 
The three books are separate but organically integrated in a digital entity – 1. Engineering Surveying. The structure, numbering of titles, figures, tables, references, etc., of the three books are an indivisible part – an element of 1. Engineering Surveying. This determines the possibility of offering the three books further in the form of a unified digital edition as 1. Engineering Surveying. In fact, the book was initially planned in this way. It has to be clearly mentioned here that the structure, contents and exposition of Book 1. Engineering Surveying are original, reflect the views and positions of the authors and do not correspond to other works on Engineering Surveying in Bulgaria and abroad. To a great extent it includes results of theoretical formulations, their research and experience from the applied activities in the various areas related to the design, implementation and operation of engineering objects or their complexes. Undoubtedly, this has a positive side for illustrating the exposition but there is also a negative aspect, which we hope to be not significant. At the same time the presentation is in compliance with Bulgarian legislation and its alignment with that of the European Union.Kниги от същия жанр

Kниги от същия жанр
Информация за избраната книга

Информация за избраната книга
Информация за книгата:

Издател: Библио.бг
Година: 2016
ISBN: 9786199073230

Коментари

Коментари