Методология за стратегическо планиране на националната енергетика

Методология за стратегическо планиране на националната енергетика

(4.75 от 4 гласа)  • Формат: PDF
  • Защита: Adobe DRM
  • Указания за четене. Виж
  • Съвместимост за четене. Виж (Не e за Kindle)
  • Как да купя е-книга? Виж
Файлът е съвместим за четене на всички съвременни електронни четци за книги с eInk екран, таблети с операционна система Android, Windows и iPad. На персонални компютри с Windows и Apple Mac.

Четенето не е възможно на моделите Kindle с eInk екран, защото Amazon.com не поддържат съвместимост с тази технология.

Известно изключение има за таблети Kindle Fire, на които може да бъде инсталиран софтуера BlueFire reader, а кратко ръководство може да прочетете тук.

 Човечеството преминава през Велик преход към общество с по-малко нарастване на населението и работната сила, коренно нови технологии, по-реално опазване на природата и климата, преместена икономическа и геополитическа сила между страните по света. 

Енергийните стопанства преминават през Велик енергиен преход. Планирането на тези преходи е висша наука, която предопределя бъдещето на планетата чрез влагане на огромни човешки, материални и финансови средства. 

Целта на книгата е печелившо участие на българската нация във Великия преход.
Книгата описва и обяснява влияещите обстоятелства за развитие на енергетиката и обществото, както и методите, силите и средствата за определяне и постигане на целите на отделните етапи от това развитие. Изложението въвлича читателя към размисъл по съдбовни въпроси и го упътва към полезни източници за специализация и усъвършенстване. 
Книгата е предназначена за представителите на държавната администрация, националните предприемачески среди, политиците, учените, докторантите и студентите в областите на енергетиката, икономиката, околната среда, климата, обществознанието. Тя поучава, но не е учебник. Тя може да образова родолюбиви общественици,  милеещи за националния възход, та измежду тях да се извисят мъдри водачи на българската част от „дънния милиард“. 
 
Humankind is going through a Great Transition to a society with less population and workforce growth, radically new technologies, more real protection of environment and climate, shifted economic and geopolitical power between the countries of the world.
Energy economies are going through a Great Energy Transition. Planning of these transitions is a supreme science that predetermines the future of the planet by investing huge human, material and financial resources.
The purpose of this book is the profitable participation of the Bulgarian nation in the Great Transition.
The book describes and explains the influencing circumstances for the development of energy industry and society, as well as the methods, forces and means for determining and achieving the goals of the individual stages in this development. The exposition engages the reader in thinking about crucial issues and directs him to useful sources for specialization and improvement.
The book is intended for representatives of the state administration, national entrepreneurial circles, politicians, scientists, graduate and undergraduate students in the fields of energy, economy, environment, climate, social science. It teaches, but it is not a textbook. It can educate patriotic publicly engaged people, who care about the national rise, so that wise leaders of the Bulgarian part of the "bottom billion" could emerge from among them.Kниги от същия жанр

Kниги от същия жанр
Информация за избраната книга

Информация за избраната книга
Информация за книгата:

Издател: Димо Стоилов
Година: 2023
ISBN: 9786197667592

За автора

За автора
Коментари

Коментари


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: